תיירות – שאלות ותשובות

תיירות - שאלות ותשובות

אכן כן. חוק חובת המכרזים, מחייב הוצאת מכרז פומבי להקצאת קרקע למיזמים עסקיים, אולם קימים מספר חריגים המאפשרים לקבל קרקע שלא באמצעות מכרז.

ההחרגה כוללת את האזורים המוגדרים ע"י משרד התיירות ורשות מקרקעי ישראל וכוללים בדר"כ את אזורי הנגב והגליל ללא רצועות חופי הכנרת והים התיכון.

המיזמים האפשריים הינם כל סוגי האכסון (מלונות, כפרי נופש, קמפינגים) ואטרקציות תיירותיות.

לא. מסעדה מוגדרת כמיזם מסחרי ולכן אינה כלולה ברשימת המיזמים הזכאים לקבלת הפטור. כל המיזמים המסחריים, אינם כלולים בתקנת הפטור.

 • שלב ראשון – נדרש לאתר קרקע שמיקומה מתאים למיזם המבוקש. חשוב שהקרקע תהיה על שטח בבעלות מדינה, ללא מגבלות תמ"אות שונות, צמודת דופן לתוכניות מתאר מאושרות.
 • שלב שני – בדיקה ראשונית להתכנות סטוטורית לביצוע שינוי היעוד למטרות תיירות.
 • שלב שלישי – הכנת פרוגרמה למיזם המתוכנן והגשתו למשרד התיירות לקבלת המלצתם.
 • שלב רביעי – קבלת המלצת רשות מקרקעי ישראל.
 • שלב חמישי – אישור הבקשה בועדה המשותפת למשרד התיירות ורמ"י.

בדרך כלל התשלומים הנדרשים לתשלום לרמ"י בגין הקצאת קרקע הינם 51% מערך הקרקע כפי שיקבע השמאי הממשלתי. באזורי עדיפות לאומית, התשלום הינו 0% מהערכת השמאי, דהינו אינך נדרש לשלם בגין הקרקע.

החשיבות בהכנת פרוגרמה למיזם תיירותי, הינה:

 • הפרוגרמה מאלצת אותך היזם לחשוב לעומק
 • הפרוגרמה נותנת לך היזם, כלים ראשוניים להבין את המשמעויות המעשיות של המיזם, קהלי היעד, התכנות סטטוטורית וכד'.
 • הפרוגרמה נותנת לך אינדיקציה ראשונית להתכנות הכלכלית של המיזם.
 • הפרוגרמה מהווה כלי תכנוני לצוותי התכנון: שינוי ייעוד, תוכנית מפורטת וכד'.  

מענקים למיזמים תיירותיים, מתחלקים לשתי קטגוריות:

 1. מענק מפעל מאושר. מענק הניתן כל שנה עפ"י חוק עידוד השקעות הון. המענק ניתן להקמת: בתי מלון, מלוניות, כפרי נופש, אכסניות. גובה המענק 20% ממקסימום השקעה מוכרת לחדר ע"י משרד התיירות. באזורי עדיפות המוגדרים כל שנה, נתנת תוספת של 4% (תוספת מנכ"ל).
 2. מענקים יעודיים לעידוד מיזמים מסוימים ו/או באזורים שמבקשים לעודד שם פעילויות תיירותיות. למשל: עידוד מתחמי אכסון עממיים, עידוד הקמת קמפינגים, עידוד התיירות במגזר הדרוזי. מענקים אלו אינם קבועים, וניתנים בהתאם להנחיות מנכ"ל ובהתאם לנוהל הספציפי שנקבע בהתאם. 

בנהלים המתפרסמים כל שנה,מפורטים הדרישות ופורמט ההגשה. בכל מקרה קימים מספר דרישות סף הכרחיות:

 1. יעוד השטח חייב להיות מתאים למיזם המבוקש.
 2. הסכם על הקרקע.
 3. אישורי ניהול ספרים, עוסק מורשה וכד'.
 4. המיזם צריך להיות מתוכנן עפ"י הקריטריונים וההנחיות של משרד התיירות.
 5. השקעות (לצורך קבלת מענקים), אינן מוכרות בדיאבד, דהינו לפני מועד אישור המשרד על המענק.
 6. קבלת המענק על בסיס ההשקעות בפועל, ברישומים מסודרים ואישורי רו"ח.

ניתן לקבל  הלוואות להקמת המיזמים מגורמים עסקיים כגון: בנקים, קרנות סיוע למינהן ועוד. בדר"כ בכל מקרה, נדרש הון עצמי של כ-30%. משך ההלואה עד 5 שנים. בחלק מהמקרים, ניתן לקבל גרייס של כחצי שנה.

לצורך קבלת ההלוואה, נדרש להכין תיק עסקי הכולל את: תאור העסק, קהלי היעד, תחזית ההכנסות, מקורות המימון והבטוחות להחזר ההלוואה בהתאם.