תוכניות אב

תוכניות אב תיירותיות

התיירות הינה אחד ממחוללי הצמיחה החשובים. פיתוח ועידוד מיזמים תיירותיים, תוך ניצול היתרונות היחסיים של כל אזור, הינו אחד מהנדבכים הבסיסים החשובים בצמיחה ופיתוח אזורי. ענף התיירות כולל בתוכו מספר פרמטרים מרכזיים, אשר בראיה מערכתית, יכולים לייצר מינוף לפיתוח במגוון רחב של תחומים:

  • שינוי חיובי בדימוי המקום הן של תושבי האזור והן של כלל הציבור.
  • תוספת מקומות תעסוקה ישירים ועקיפים.
  • תרומה עקיפה מהתפתחותם של ענפים תומכי תיירות ומכפיליהם.
  • השפעת ההכנסות של המועסקים בענף על הצריכה הפרטית באזור.
  • משיכת משפחות לבוא ולהתגורר במקום.

תוכנית אב לתיירות, הינה תוכנית כוללנית לפיתוח תיירות באזור. התוכנית מציגה תמונת מצב עדכנית תוך ציון הצרכים העתידיים, בהתאם לנתוני תכנון מצויים וחזויים. תוכנית אב לתיירות, נועדה לגבש מדיניות פיתוח לענף התיירות באזור, ליצור מותג תיירותי, להגביר ביקושים, להסדיר אתרי תיירות קיימים וליצור הזדמנויות לאתרים ומיזמים חדשים.
התוכנית כוללת בדרך כלל:

  1. אבחון המצב הקים והמגמות הקיימות בהתייחס למשאבי תיירות, אתרי שירות ומתקני תיירות, מסלולי תיור וטיול, אירועי תיירות, מצב סטטוטורי ותוכניות אב ופיתוח קיימות.
  2. הצעות למדיניות/אסטרטגיה ותפיסת פיתוח לענף התיירות באזור, הצעת מערך שילדי לפיתוח התיירות, מיפוי איתורים וייעודי קרקע מוצעים למיזמי תיירות, תפיסת מיתוג שיווקית ומצע פעולה מעשי בעיקר בהיבט התכנוני והסטטוטורי על מנת ליצור הזדמנויות ולהקל על היזמים. 

תוכנית האב, הינה כלי תכנוני מרכזי לקובעי המדיניות באזור. המלצות/מסקנות התוכנית הינן כלי חשוב בפיתוח האזור והמושכנים התיירותיים בהתאם ע"י:

  • יצירת מותג תיירות מוגדר ומגוון, אשר האתרים והשירותים התיירותיים שבו משלימים זה את זה.
  • הגברת כושר המשיכה של האזור ומגוון הפעילות המצויות בו ועידוד משיכת יזמי תיירות לאזור.
  • הגדלת העוגן הכלכלי – תעסוקתי במרחב התכנון לרווחת התושבים הקיימים וכעידוד למשיכת תושבים חדשים למקום.

לנו ב"פתרונות" הידע המקצועי והניסיון הנדרש להכנת תוכניות האב התיירותיות