יעוץ לתב"ע

יעוץ לתב"ע

תוכנית בניין עיר (תב"ע), היא מסמך בעל תוקף חוקי שנועד להסדיר את השימושים בקרקע בשטח נתון כלשהו. הסדרת השימושים בקרקע נקבעה בסעיף 145 בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965, אשר בה נאמר כי אין לבצע (כמעט) כל פעולה במקרקעין אלא אם כן נתנה הוועדה המקומית היתר לכך, והועדה לא תיתן את ההיתר אלא על פי הקביעות בתוכנית. 

החוק  מבחין בין כמה סוגים של תוכניות, וקובע את ההיררכיה ביניהן:

  • תוכנית מתאר ארצית.
  • תוכנית מתאר מחוזית.
  • תוכנית מתאר מקומית.

תוכנית בניין עיר מורכבת משני מסמכים עיקריים – תשריט ותקנון, וכן ניתן לצרף אליה מסמכים נוספים הקרויים "נספחים".

הכנת תוכנית בנין עיר הינה תהליך ארוך המצריך תכנון רב מערכתי וחשיבה לטווח ארוך. התוכנית שתאושר, תקבע את  אופיו של אזור התכנון לאורך שנים ואת מערכות הקשרים בין המתחמים השונים. התרי הבניה שתנפיק הועדה המקומית יהיו על בסיס תוכנית המתאר המאושרת.

הסמכות החוקית להכנת תוכניות בניין עיר הינה של אדריכלים רשומים. את התוכנית מלווה תשריט בו מסומנים ייעודי הקרקע השונים וכן תקנון/הוראות תוכנית המגדירים את שימושי הקרקע המותרים מתוקף התוכנית והנחיות למימושה (כולל אחוזי בניה, מרחקים בין מבנים, רמת הגמרים וכד').

מעצם חשיבותה הרבה של תוכנית בנין עיר והשפעתה על אופיו של מרחב התכנון לאורך שנים, מלווה את התוכנון צוות רחב של יועצים (בהתאם למהות התכנון), לדוגמה:

  • יועץ פרוגרמתי חברתי כלכלי
  • יועץ כבישים.
  • יועץ נופי.
  • יועץ מים וביוב.
  • יועץ חשמל.
  • יועץ תיירותי.

התיירות, מעצם היותו ענף ייחודי בעל מאפייני השפעה רוחביים על מגוון רחב של נושאים במרחב התכנון, מחייב התייחסות מקצועית בהכנת תוכניות ארוכות טווח. לא תמיד מייחסים מספיק חשיבות בהכנת תוכניות מתאר לענף התיירות (מלבד באזורים מוטי תיירות). יועץ התיירות, לא תמיד משולב בצוותי התכנון ולכן אין בחלק מהתוכניות ראיה רחבה הכוללת גם את המרכיבים התיירותיים. השינויים שנאלצים לעשות מאוחר יותר בתוכניות, פוגעים בתכנון האופטימלי וביכולות מימוש הפוטנציאל התיירותי במרחב.  

אנו ב"פתרונות" מציעים שילוב בצוות התכנון יועץ תיירותי, בעל ניסיון רב במגוון רחב של תחומים ובראיה רב מערכתית, המביאה לידי ביטוי את הפוטנציאל האזורי של מרחב התכנון.שילוב יועץ תיירות בתב"ע משלבי התכנון הראשוניים, ייצר תוכנית אופטימלית לרווחת התושבים והפעילויות במרחב.