פיננסי – שאלות ותשובות

פתרונות פיננסיים - שאלות ותשובות

תוכנית עסקית הינה מסמך שמראה אם העסק מסוגל להרוויח מספיק ממכירת מוצרים/שירותים.

התוכנית העסקית הינה מדד שעל פיו בוחנים את התפתחות העסק על פני זמן ומוודאים שהעסק נמצא על המסלול הנכון עפ"י תוכנית התפתחות העסק.

תקציב הינה תוכנית הפעילויות הכוללות של העסק, על כל מרכיביו, למשך תקופה עתידית נתונה, במונחים של כמויות וכסף. בתקציב מודדים כל פעילות במונחי כמות של תשומות ובמונחי עלות כספית של אותן תשומות. עסק שפועל מבלי להכין לעצמו תקציב, הינו למעשה עסק המתנהל בהשפעת גורמים חיצוניים ואינו שולט בפעילויות הנעשות בעסק.

תזרים מזומנים הינה השורה התחתונה של הפעילויות העסקיות. העסק ממן את פעילויותיו ממספר מקורות: בנקים וספקים. מאידך, מקבל העסק תקבולים מלקוחות. מלאכת התזרים הינה לגשר בין התשלומים לתקבולים על פני ציר הזמן ולוודא שאין חריגות בתזרים מעבר למה שהעסק יכול לממן.

תמחיר הוא אחד הכלים בחשבונאות אשר תפקידו לסייע בחישוב, בניתוח וברישום עלויות של מוצרים או שירותים עבור יחידת ייצור. ניהול תמחיר בעסק מסייע באספקת מידע שוטף וחשוב בנוגע לעלויות הייצור ורמת הרווחיות בעסק עבור יחידת ייצור מוגדרת.

כדאיות השקעה נבחנת בעיקר באמצעות שני פרמטרים:

 1. שנות החזר ההון – כאשר תזרים המזומנים המהוון המצטבר הופך לחיובי.
 2. שת"פ (שיעור תשואה פנימי) – גובה הריבית שהפרויקט יכול לשאת (ריבית או מחיר הון גבוהים יהפכו את הפרויקט ללא כדאי מבחינת היזם).

אין תשובה חד משמעית. התשובה תלויה במספר גורמים כגון: מצב העסק, זהות הרוכש, זהות המוכר, נתוני שוק ועוד.
ריכוז יתרונות וחסרונות (חלקי) ברכישת עסק קיים:

יתרונותחסרונות
הכנסה שוטפת וצבר לקוחות המאפשרים הכנסה מהיום הראשוןאין וודאות שהלקוחות ישארו.
פוטרת בהרבה מקרים בירוקרטיה: רישוי, אישורים, תקנים.קשה לשנות דפוסי עבודה, הסכמי עבודה ושיטות עבודה
אשראי – לעסק קיים קל יותר לגייס אשראי מהבנקים ומספקיםתנאי האשראי יכולים להשתנות
חוסך עלויות הקמהקשה לבצע הערכה בעסק נרכש. תכנון לא נכון, עלול במקרים רבים למוטט את העסק

בכל מקרה – יש לבצע הערכת שווי של העסק

מלאי מתייחס לחומרים בבעלות העסק ומשמשים אותו לצורך פעילותו העסקית. המלאי מתחלק לארבעה סוגים:

 1. מלאי מוצרים גמורים – סחורה המוכנה למכירה.
 2. מלאי מוצרים בתהליך
 3. מלאי חומרי גלם – מהם מייצרים את המוצר הסופי
 4. מלאי חומרי אריזה

למלאי יש עלות המתבטאת בריבית שיש לשלם עליו, שטח אחסון, פחת וכד'. ניהול מלאי מקצועי ומבוקר, חוסך לעסק עלויות מיותרות.

אשראי ספקים הוא אשראי שיצרנים וספקים מעניקים ללקוחותיהם, על מנת לקדם את מכירותיהם, בהתאם להסכם הקים בניהם.

אשראי לקוחות הינו האשראי שהעסק נותן ללקוחותיו.

חשוב לזכור: פער גדול בזמני אשראי לקוחות לעומת אשראי ספקים גורם לעומס תזרימי. מומלץ שאשראי הלקוחות יהיה קצר מאשראי הספקים.

מאזן הינו תמונת מצב של העסק נכון ליום עריכתו (בדר"כ לסוף שנה). המאזן כולל את נכסי החברה מצד אחד ומצידו השני את התחייבויות החברה.


נכסים=התחייבויות+הון עצמי

מבנה המאזן:

התחייבות (מהיכן הגיע הכסף)נכסים (לאן "הלך" הכסף)
 • התחייבויות שוטפות
 • התחייבויות לזמן ארוך
 • עתודות
 • הון עצמי, עודפים ועוד
 • נכסים שוטפים
 • השקעות לזמן ארוך
 • נכסים קבועים

ניתוח המאזן מאפשר לזהות איתנות פיננסית ומגמות בפעילות החברה.

דו"ח רווח והפסד הינו כלי ניהולי הכרחי באמצעותו ניתן להבין אם העסק מרוויח או מפסיד, לחשב יחסים פיננסים שונים ולהסיק על תפקוד העסק.
דו"ח לתקופה מוגדרת (שנה/רבעון/חודש). ההפרש בין ההכנסות וההוצאות מהווה את הרווח או ההפסד.

משבר הינו ארוע חריג לא מתוכנן בעל פוטנציאל שלילי לפעילות העסק שעלול לסכן את עצם קיומו. משבר עלול לנבוע משינוי מהותי בסביבה הכלכלית ועסקית בענף ומחייב זיהוי מוקדם התמודדות בהתאם.

מספר סימנים להתהוות משבר:

 1. שינויים מהותיים בתחום העיסוק של העסק.
 2. גרעון תזרימי לא מוכר.
 3. ירידה בהכנסות, ברווחים הגולמיים והתפעוליים.
 4. שינויים בהתנהגות הלקוחות.
 5. קשיים בגביה והתארכות תנאי התשלום לספקים.
 6. קשיים תזרימיים עם הבנקים.