פרוגרמות יישוביות - שאלות ותשובות

מודל ואופי של הישובים החקלאיים נקבע בעבר ע"י הגורמים המיישבים. אם רוצים לבצע שינויים ולהתאים את הישוב למציאות העכשווית, נדרש לקבל את אישור הרשות לתכנון במשרד החקלאות.

הפרוגרמה צריכה להיות מוגשת לועדה בהתאם להנחיות הועדה. עקרי הנושאים הנדרשים להיות כלולים בפרוגרמה כוללים:

 • רקע כללי על הישוב
 • פרק על הפעילויות החקלאיות הקיימות
 • שירותים, כלכלה ותעסוקה
 • אוכלוסייה ודמוגרפיה
 • ארגון וקהילה
 • תכנון, מקרקעין וסביבה
 • תאור הבקשה

על מנת לצרף את הקרקע העודפת למשבצת, צריך לקבל את המלצת משרד החקלאות לבקשת הצרוף.

קרקע בחוזה זמני, הינה קרקע שניתנת לישוב לתקופה של 3 שנים לעיבוד עונתי. זכויות הישוב על קרקע זאת הינן זמניות ורשות מקרקעי ישראל יכולים בכל זמן שלא לחדש החוזה (בניגוד לחוזי משבצת שבהם מעמד הישוב בקרקע איתן, גם אם היו עיכובים בחידוש החוזה). דמי השכירות גבוהים משמעותית ביחס לקרקע משבצת והשימושים החקלאיים המותרים בקרקע הזמנית מוגבלים לגידולי בעל בלבד. לא ניתן לבצע באותם שטחים שינויי יעוד ו/או שימושים כלכליים האפשריים בקרקעות משבצת (מתקנים סולריים, טורבינות רוח, פעילויות תיירותיות וכד').

תהליך השינוי דורש מספר פעולות:

 1. הכנת פרוגרמה ישובית תואמת את מתווה הפרוגרמה האזורית שאושרה בועדה.
 2. הגשתה לאישור ועדת הפרוגרמות במשרד החקלאות
 3. קבלת המלצתם והמלצת שר החקלאות.
 4. הגשת הבקשה לועדת הקרקעות.
 5. קבלת המלצת ועדת הקרקעות והסדרת החוזה המעודכן ברמ"י. 

הקליטה לנחלות לא מאוישות (עפ"י החלטת רמ"י 1445, מיום 27.10.15), מותנת במיקום הישוב. כללית:

 1. בישובי מרכז הארץ, לא ניתן לשווק נחלות לא מאוישות.
 2. בישובי נגב גליל, ניתן לשווק נחלות פנויות למומלצי האגודה עד 31.1.2021.

הגדלת תקן מספר הנחלות בישוב חקלאי מותנת ב:

 1. מיקום הישוב באזורי הגליל או הנגב.
 2. המצאותה של קרקע זמינה/פנויה אפשרית כתוספת למשבצת האגודה (לטובת תוספת הנחלות).

אישור התקן המוגדל בועדת הפרוגרמות במשרד החקלאות והמלצת שר החקלאות בהתאם.