פרוגרמות ישוביות

פרוגרמות ישוביות

ישובים חקלאיים מוגדרים עפ"י:

 • סיווג הישוב (מושב, קיבוץ וכד').
 • תקן מספר נחלות.
 • תקן גודל נחלה.
 • אמצעי ייצור קרקע ומים.
 • שיוך הנכסים לחברים (במקרים של קיבוץ, מושב שיתופי).

וועדת הפרוגרמות ברשות לתכנון שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר, הינה הגוף המקצועי העוסק בתכנון חקלאי ובנושאים הקשורים בשינויים תכנוניים, מבניים ופרוגרמתיים בישובים ובמיזמים חקלאיים שונים.
הסמכות לקביעת תקן מספר נחלות ו/או תוספת נחלות הינה של שר החקלאות. ועדת הפרוגרמות דנה בבקשות לשינויים המוגשים אליה וממליצה בפני השר על השינויים בהתאם.  

על מנת לבצע שינוי פרוגרמתי ולקבל את אישור הגורמים המתאימים, נדרשים להכין פרוגרמה ישובית. הגשת הפרוגרמה הישובית מותנת באישור המתווה האזורי שאושר בועדה (פרוגרמה אזורית) ועמידה בתנאי חוקי ההתיישבות. 

הפרוגרמה הישובית כוללת את הפרטים הבאים:

 1. תקציר מנהלים הכולל את תמצית הבקשה.
 2. מבוא ומידע בסיסי:
  • רקע היסטורי והחלטות שהתקבלו בעבר.
  • שנת הקמה, שלבי ההקמה, התפתחות וכד'.
  • תקן מספר נחלות, תקן גודל נחלה ותקנים באזור.
 3. חקלאות:
  • הפעילות החקלאית הקיימת וסוגי גידולים, שיעור הקרקע המעובדת וכד'.
  • מצאי אמצעי ייצור חקלאיים: קרקע, מים מכסות ייצור וכד'.
  • היקפי הקרקע החקלאית הקבועה, הזמנית והנוספת.
 4. שירותים, כלכלה ותעסוקה:
  • מקורות הכנסה ומבנה התעסוקה בישוב .
  • מערך השירותים בתוך הישוב, שירותים אזוריים, שת"פ בין הישובים וכד'.
 5. אוכלוסיה ודמוגרפיה:
  • מידע דמוגרפי מפורט על המצב  הדמוגרפי (באגש"ח ובהרחבה הקהילתית).
  • קליטה ועזיבה בעשר השנים האחרונות.
  • תחזית גידול וצמיחה, הקפים חזויים וקצב הקליטה הצפוי. 
 6. ארגון וקהילה:
  • המערכת הארגונית: התאגדות, ועדות וכד' וקשרי הגומלין ביניהן.
 7. תכנון, מקרקעין וסביבה:
  • תוכניות סטטוטוריות: מידע ותשריטים של תוכניות הישוב.
  • מפות שטחי משבצת .
  • מפות השטחים לתוספת למשבצת (שטחים זמניים ותוספות).
 8. תאור הבקשה:
  • תאור הבקשה במהות ובכמות כולל פירוט סוגי הגידולים החקלאיים המוצעים.
  • נימוקים ושיקולים לאישור הבקשה.

בחלק מהמקרים נדרשים התוספות/השלמות הבאות:

 1. אישור אסיפה כללית לשינויים המבוקשים.
 2. במושבים: תוכנית איזון שטחים בין חברי המושב.

הכנת פרוגרמה לאישור הגורמים המתאימים, נדרשת גם במקרים הבאים:

 • שיוך ורישום בתים על שם החברים בקיבוצים ומושבים שיתופיים.
 • מיזמים חקלאיים קהילתיים.

לנו ב"פתרונות", הידע המקצועי, הניסיון והיכולת לנתח את המצב הקיים, לבחון את אפשרויות הפיתוח בפרמטרים השונים (כלכליים, חברתיים, דמוגרפיים), לגבש מודל יישוב שיוכל להתמודד עם השינויים במרחב הכפרי ולהוביל את מהלך השינוי במוסדות השונים (משרד החקלאות ופיתוח הכפר, רשות מקרקעי ישראל, רשם האגודות השיתופיות וכד').