פרוגרמות אזוריות

פרוגרמות אזוריות

וועדת הפרוגרמות ברשות לתכנון שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר, הינה הגוף המקצועי העוסק בתכנון חקלאי ובנושאים הקשורים בשינויים תכנוניים, מבניים ופרוגרמתיים בישובים ובמיזמים חקלאיים שונים.

כתנאי מקדים לביצוע שינוי פרוגרמתי בישוב חקלאי, דורשת הועדה הכנת פרוגרמה אזורית. בדרך כלל הגדרת אזור חופפת לתחום שיפוט של מועצה אזורית ולישובים הנמצאים בתחומה (ישובים חקלאיים וקהילתיים). הפרוגרמה האזורית, נועדה לגבש מתווה/מסגרת כוללת לכלל ישובי המועצה, כאשר המטרות העיקריות של הפרוגרמה הינן:

 1. שינוי תקן הנחלה (גודל ו/או מס' הנחלות)
 2. הגדלת אוכלוסיית האזור.
 3. שמירה על אופיים הכפרי של הישובים החקלאיים.
 4. התמודדות עם הזדקנות דור הותיקים והמשכיות המשקים החקלאיים.
 5. שימוש מיטבי באמצעי הייצור: קרקע ומים.

הכנת פרוגרמה אזורית, כוללת את הפרטים הבאים:

 1. תקציר מנהלים הכולל את תמצית הבקשה.
 2. מבוא ומידע בסיסי:
  • רקע היסטורי.
  • נתונים על ישובי האזור – סיווג, השתייכות תנועתית, שנת הקמה.
  • המסגרת הגאוגרפית-מרחבית של האזור, גבולות טבעיים, מוניציפאלים ואחרים.
 3. חקלאות:
  • הפעילות החקלאית הקיימת ואופן ביצועה – סוגי הגידולים, היקפי שטחי הייצור.
  • שיעור הקרקע המעובדת.
  • מספר חקלאים פעילים.
 4. שירותים, כלכלה ותעסוקה:
  • מצאי אמצעי ייצור כלכליים אחרים, מקורות הכנסה ומבנה התעסוקה באזור.
  • מערך השירותים בתוך הישוב, שירותים אזוריים, שת"פ בין הישובים וכד'.
 5. אוכלוסיה ודמוגרפיה:
  • מידע דמוגרפי מפורט על המצב הדמוגרפי (באגודות החקלאיות ובהרחבה הקהילתית).
  • קליטה ועזיבה בעשר השנים האחרונות.
  • תחזית גידול וצמיחה, הקפים חזויים וקצב הקליטה הצפוי.
 6. ארגון וקהילה:
  • המערכת הארגונית לניהול האזור, לניהול המערך החקלאי, לצמיחה דמוגרפית וקליטה בישובי האזור.
 7. תכנון, מקרקעין וסביבה:
  • מיפוי של פרוגרמת האזור הקיימת והמוצעת, כולל מפת שטחי משבצות ושטחים זמניים של ישובי האזור.
  • מפות השטחים המוצעים ובחינתם ביחס לתוכניות מתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות.
 8. תאור הבקשה:
  • תאור הבקשה במהות ובכמות כולל פירוט סוגי הגידולים החקלאיים המוצעים.
  • נימוקים ושיקולים לאישור הבקשה.

לנו ב"פתרונות", הידע המקצועי, הניסיון והיכולת לנתח את המצב הקיים, לבחון את אפשרויות הפיתוח בפרמטרים השונים (כלכליים, חברתיים, דמוגרפיים), לגבש חלופות לפיתוח שיוכלו להתמודד עם השינויים במרחב הכפרי, לאפשר שימוש מיטבי בפוטנציאל הקרקעות האזורי ולקדם את אישור הפרוגרמה במשרד החקלאות שתאפשר את ביצוע השינויים בכל ישוב חקלאי במועצה (בהתאם למתווה המוצע).